Skip to content Skip to footer

Komisja

Komisja konkursowa oceniająca wnioski w konkursach projektu Dom Kopernika: Konkurs, Start-up, Wydawnictwo.

PROF. MARIOS LOUKAS

PROF. MARIOS LOUKAS

Marios Loukas uzyskał tytuł doktora medycyny na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz doktorat z zakresu patologii. Prowadził badania podoktorskie w Klinice Uniwersytetu w Ulm w Niemczech, skupiając się na projektach związanych z arteriogenezą i angiogenezą. Akademicką karierę rozpoczął na Harvard Medical School jako wykładowca, gdzie pełnił także funkcję instruktora laboratoryjnego na kursie ludzkiego ciała. W 2005 roku dołączył do Uniwersytetu St. George’a (SGU) w Grenadzie, gdzie szybko awansował na stanowisko profesora uczelni i kierownika Wydziału Anatomii. W 2008 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Anatomii oraz Asystenta Dziekana Podstawowych i Połączonych Nauk o Zdrowiu na SGU. Pod jego kierownictwem założono innowacyjne działy Ultrasonografii w Nauce Medycyny oraz Wizualizacji Biomedycznej. W 2012 roku dr Loukas objął stanowisko Dziekana ds. Badań Naukowych na Wydziale Lekarskim SGU, koncentrując się na budowaniu interdyscyplinarnej infrastruktury badawczej. Skupiał się na wsparciu badań translacyjnych oraz zacieśnianiu współpracy pomiędzy naukami podstawowymi a działami klinicznymi, w celu zwiększenia zaangażowania studentów i kadry naukowej w badania. W 2015 roku został wybrany Prezesem Amerykańskiego Stowarzyszenia Anatomów Klinicznych. W tym samym roku został mianowany Dziekanem Nauk Podstawowych na Wydziale Lekarskim. Pełnił także funkcję Wiceprzewodniczącego Karaibskiej Agencji Akredytacyjnej ds. Edukacji Medycznej i innych Zawodów Medycznych. W 2021 roku został Dziekanem Wydziału Lekarskiego. Dr Loukas ma bogaty dorobek naukowy, obejmujący ponad 900 prac w recenzowanych czasopismach naukowych oraz 20 monografii autorskich, w tym znane tytuły: „Gray’s Anatomy Review”, czy „McMinn and Abrahams’ Clinical Atlas of Human Anatomy”. Jest autorem i współautorem rozdziałów w wielu podręcznikach medycznych, w tym w „Gray’s Anatomy”. Dodatkowo pełnił rolę redaktora w kilku czasopismach naukowych i jest współredaktorem „Clinical Anatomy” oraz założycielem i redaktorem naczelnym „Translational Research in Anatomy”.

PROF. SAŠA HORVAT

PROF. SAŠA HORVAT

Dr hab. Saša Horvat jest filozofem, który w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju naukowego Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych Medycyny w prestiżowej Szkole Medycznej Uniwersytetu w Rijece w Chorwacji. Portfolio prof. Horvata odzwierciedla jego głębokie zaangażowanie w różnorodne dziedziny filozofii począwszy od neurofilozofii i filozofii nauki aż po skomplikowane punkty styczne filozofii z religią, naukami poznawczymi, medycyną, etyką i sztuczną inteligencją. Prof. Horvat zdobył granty na różnorodne projekty, uzyskując wsparcie prestiżowych instytucji, w tym Uniwersytetu św. Andrzeja / Uniwersytetu Oksfordzkiego / Fundacji Johna Templetona / Fundacji SET, Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu w Chorwacji czy Uniwersytetu w Zagrzebiu. Ich realizacja pozwoliła prof. Horvatowi na zdobycie międzynarodowej popularności i uznania. Saša Horvat jest autorem dwóch książek: „Dlaczego wierzymy w Boga? Filozoficzne podstawy nauki poznawczej o religii” (2023) oraz „Heideggerowska koncepcja zapomnienia” (2016) będącymi dogłębną analizą filozoficznego dziedzictwa Martina Heideggera. Ponadto prof. Horvat był współredaktorem pięciu wydań artykułów naukowych opublikowanych przez renomowanych wydawców. Jest również autorem wielu publikacji indywidualnych. Funkcja redaktora w prestiżowych czasopismach naukowych podkreśla jego zaangażowanie na rzecz interdyscyplinarnej transmisji wiedzy. Prof. Horvat jest członkiem Rady Redakcyjnej „JAHR – European Journal of Bioethics” oraz pełni funkcję członka Rady Doradczej „Scientia et Fides”. Prof. Horvat jest również inicjatorem i Prezesem Komitetu Organizacyjnego międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji „Rijeka Scientific Bridges” będącej ważnym miejscem spotkań intelektualistów reprezentujących różne dziedziny naukowe.

PROF. PETER C. BISHOP

PROF. PETER C. BISHOP

Peter C. Bishop jest zawodowym futurologiem, emerytowanym profesorem nadzwyczajnym ds. przewidywania strategicznego i byłym dyrektorem programu studiów podyplomowych Futures Studies na Uniwersytecie w Houston. Jest także założycielem i dyrektorem wykonawczym organizacji Teach the Future, której misją jest zachęcanie i wspieranie edukatorów, którzy chcą uwzględniać myślenie przyszłościowe w swoich klasach i szkołach. Napisał dwie książki : Thinking about the Future: Guidelines for Strategic Foresight and Teaching about the Future: The Basics of Foresight Education obie wspólnie z Andy'm Hinesem

KS. DR PAWEŁ LEWANDOWSKI

KS. DR PAWEŁ LEWANDOWSKI

Ks. dr Paweł Lewandowski, doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, zdobywał swoje doświadczenie naukowe podczas studiów doktoranckich w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzięki funduszom programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność”, odbył dwukrotnie pięciomiesięczne praktyki w Tribunal Diocesano de Huelva, Hiszpania (2017/2018) oraz Obispado de Huelva (Secretaría-Cancillería), Hiszpania (2019). Jako stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uczestniczył w międzynarodowej wymianie w Catholic Diocese of Fairbanks, Alaska, USA (2019). Jego doktorat, zatytułowany "Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego", obronił 16 kwietnia 2019 r. Praca została wysoko oceniona przez recenzentów, ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut i ks. prof. dr hab. Wiesława Wenza, co zaowocowało nadaniem ks. Pawłowi Lewandowskiemu stopnia naukowego doktora nauk prawnych. W latach 2019/2020 prowadził wykłady zlecone w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a w 2020 r. ukończył studia podyplomowe w dziedzinie "Prawo własności intelektualnej" na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie 2021-2023 pracował w Wydawnictwie KUL, pełniąc różne funkcje, m.in. p.o. kierownika działu opracowania redakcyjnego i działu opracowania technicznego oraz p.o. dyrektora. Od 1 października 2022 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Jego aktywność naukowa obejmuje liczne stypendia z programu Erasmus+, zarówno w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i szkoleniowego (job shadowing) w różnych instytucjach edukacyjnych w Europie i Libanie. Ponadto, ks. Lewandowski angażuje się w działalność diecezjalną, pełniąc funkcję sędziego diecezjalnego, członka Komisji ds. Administracji Kościelnej i Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także promotora sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Canadian Canon Law Society, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.

KATARZYNA CIECHOWICZ

KATARZYNA CIECHOWICZ

Katarzyna Ciechowicz jest osobą wszechstronną, która łączy w sobie pasję do edukacji z umiejętnościami zarządzania i nauczania. To doświadczona profesjonalistka w dziedzinie edukacji i zarządzania, posiadająca liczne osiągnięcia w różnych obszarach zawodowych. Jej ścieżka zawodowa obejmuje kluczowe stanowiska, na których wykazała się nie tylko fachową wiedzą, ale również zdolnościami organizacyjnymi i przywódczymi. Aktualnie, zajmuje stanowisko Dyrektora ds. naukowych w Szkole Głównej Mikołaja Kopernika. Wcześniej, z powodzeniem, zajmowała stanowisko Dyrektora Dziekanatu w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Jej doświadczenia zawodowe obejmują m.in. funkcję Kierownika Operacyjnego i Dyrektora ekonomiczno – finansowy w Futura Edukacja Sp. z o. o. oraz Dyrektora regionalnego i Wicedyrektor ds. kształcenia w NOVA Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. Posiada wszechstronne wykształcenie, ukończyła studia ekonomiczne o specjalności zastosowania informatyki w biznesie na Wyższej Szkole Ekonomiczno – Informatycznej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki na kierunku Zarządzanie oświatą i e-marketing w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie. Zdobyła również tytuły podyplomowe z matematyki i pedagogiki nabywając w ten sposób szerokie uprawnienia pedagogiczne. Jej ścieżka rozwoju zawodowego obejmuje także liczne kursy, szkolenia i certyfikaty, potwierdzające jej nieustanne dążenie do doskonalenia umiejętności.

PROF. ANDRZEJ NIEDZIELSKI

PROF. ANDRZEJ NIEDZIELSKI

Profesor dr hab. Andrzej Niedzielski jest wybitnym astronomem, który swoją edukację zdobył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2018 roku sprawuje funkcję profesora zwyczajnego tej prestiżowej uczelni. Jego specjalność to astronomia obserwacyjna, w której zasłużył się wieloma badaniami. Począwszy od 2007 roku, prowadzi nieustające poszukiwania pozasłonecznych układów planetarnych. Dzięki współpracy z dedykowanym zespołem udało mu się odkryć ich prawie trzydzieści. Jeden z układów planetarnych, który odkrył profesor Niedzielski, został wyróżniony przez Międzynarodową Unię Astronomiczną, dając Polsce zaszczyt nadania mu unikatowej nazwy. Dzięki ogólnopolskiemu konkursowi, gwiazda tejże nazwano Solaris, a jej towarzysząca planeta otrzymała imię Pirx. Prodziekan Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika.