Skip to content Skip to footer

KS. DR PAWEŁ LEWANDOWSKI

Ks. dr Paweł Lewandowski, doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego, zdobywał swoje doświadczenie naukowe podczas studiów doktoranckich w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dzięki funduszom programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe Akcja 1 „Mobilność”, odbył dwukrotnie pięciomiesięczne praktyki w Tribunal Diocesano de Huelva, Hiszpania (2017/2018) oraz Obispado de Huelva (Secretaría-Cancillería), Hiszpania (2019). Jako stypendysta Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej uczestniczył w międzynarodowej wymianie w Catholic Diocese of Fairbanks, Alaska, USA (2019).

Jego doktorat, zatytułowany “Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i polskiego ustawodawstwa partykularnego”, obronił 16 kwietnia 2019 r. Praca została wysoko oceniona przez recenzentów, ks. prof. dr hab. Tomasz Rozkrut i ks. prof. dr hab. Wiesława Wenza, co zaowocowało nadaniem ks. Pawłowi Lewandowskiemu stopnia naukowego doktora nauk prawnych.

W latach 2019/2020 prowadził wykłady zlecone w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, a w 2020 r. ukończył studia podyplomowe w dziedzinie “Prawo własności intelektualnej” na Uniwersytecie Jagiellońskim. W okresie 2021-2023 pracował w Wydawnictwie KUL, pełniąc różne funkcje, m.in. p.o. kierownika działu opracowania redakcyjnego i działu opracowania technicznego oraz p.o. dyrektora.

Od 1 października 2022 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL. Jego aktywność naukowa obejmuje liczne stypendia z programu Erasmus+, zarówno w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych, jak i szkoleniowego (job shadowing) w różnych instytucjach edukacyjnych w Europie i Libanie.

Ponadto, ks. Lewandowski angażuje się w działalność diecezjalną, pełniąc funkcję sędziego diecezjalnego, członka Komisji ds. Administracji Kościelnej i Komisji Prawnej V Synodu Diecezji Tarnowskiej, a także promotora sprawiedliwości w procesie beatyfikacyjnym. Jest aktywnym członkiem wielu organizacji naukowych, w tym Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL, Canadian Canon Law Society, Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego KUL oraz Komisji Prawniczej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Lublinie.